Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt forskningsprojekt om ekosystemtjänster inom hållbar samhällsplanering

Foton av Torleif Bramryd och Michael Johansson
Fr v: Torleif Bramryd och Michael Johansson

I det nyligen sammanställda forskningsprojekt som våra forskare Michael Johansson och Torleif Bramryd gjort tillsammans med Helsingborgs stad, NSR, SLU Alnarp och LRF kommungrupp Helsingborg, studeras långgräs till biogasproduktion från urbana gräsytor i Helsingborg. Studien visar på ekosystemtjänsternas nytta tillsammans med biologisk mångfald inom hållbar samhällsplanering.

Intervju med Michael Johansson och Torleif Bramryd.


-    Rapporten är en förstudie avseende vilken potential det finns för lokal biogasproduktion i Helsingborg, baserad främst på vegetation från urbana gräsytor det vill säga kommunens olika grönområden. Rapporten fokuserar på frågor rörande tekniska aspekter av hela kedjan, det vill säga från skörd av vegetationen till biogasanläggning. 
-    Rapporten innefattar även det i sammanhanget viktiga stad-land-perspektivet, och värdet av biogödseln, samt vilka olika nyttor för urbana gräsytor som finns genom bland annat ekosystemtjänster genom ökad biologisk mångfald. Förstudien avser att ge underlag för lokal bedömning av befintlig hållbar lönsamhet gällande biogasproduktion baserad på växtrester från urbana grönytor från Helsingborg stads 370 hektar långgräsytor, säger Torleif Bramryd och Michael Johansson.


Bakgrunden till förstudien är bland annat Helsingborgs Stads miljö- och klimatstrategiska arbete med kommunala policydokument, och där bland annat översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) bör sträva efter att uppnå hållbar utveckling. 

-    Att arbeta långsiktigt med lokala cirkulära resursflöden är en logisk utgångspunkt i det lokala miljö- och klimatarbetet. Medverkande parter i projektet är Helsingborgs stad, NSR/Vera Park, LRF:s, kommungrupp Helsingborg och SLU Alnarp.

Helsingborgs stad är samtidigt sedan 2012 involverade i ett projekt, kallat LAB-projektet Local Action for Biodiversity och där Michael och Torleif från början varit aktiva deltagare i kommunens arbetsgrupp. LAB-projektet handlar övergripande om ekosystemtjänster, eller naturens gratisnyttor, och det är ett internationellt koncept som riksdagen i Sverige har beslutat att implementera i nationell förvaltning. 

Vilka slutsatser har ni hittills kunnat dra?

-    Rapporten visar bland annat på att: Helsingborgs stads långgräs från 370 hektar grönytor (925 ton TS gräsvegetation) kan förse cirka 250 gasbilar med drivmedel motsvarande en årlig körsträcka av ca 1500 mil. Rapporten visar även på att med fler källor av urban grön biomassa skulle potentialen till och med kunna tredubblas, till exempel från våtmarksslåtter, golfbanor med mera. Vi kan utifrån dessa förutsättningar i ett regionalt Skåne-perspektiv driva 5-7 gånger fler bilar, det vill säga ca 1500 bilar. 

Rapporten visar också på att samverkan och kunskapshöjande åtgärder är viktigt för att skapa lokalt baserade cirkulärt resursflöden och där klimat- och miljömålen gör att Sverige behöver satsa betydligt mer på lokalt producerad biogas. Den visar även på att förutom att grön biomassa baserat på långgräs från urbana grönytor ger biogasdrivmedel och biogödsel så skapas många andra ekosystemtjänstbaserade nyttor för en lokal hållbar samhällsplanering som till exempel möjlighet för hälsa och rekreation.

Den lokala anknytningen till Helsingborg

-    Mycket handlar om kommunens ambitiösa miljö- och klimatarbete samt projektdeltagarnas mångåriga samarbete sinsemellan. Helsingborgs Stad har även undertecknat Regions Skånes mål att bli Europas biogasregion. Staden vill på så sätt vara ledande inom arbetet med hållbar utveckling och till saken hör att staden har utsetts till miljöbästa kommun i landet 2009, 2017, 2018 och 2019, enligt tidskriften Aktuell Hållbarhet. Staden har också genom översiktsplaner enligt PBL, grönstrukturprogrammet 2014, natur- och kulturmiljöprogrammet 2018, långtgående ambitioner där bland annat friluftsliv, utveckling av biologisk mångfald ska främjas och gå hand i hand. Det har på så vis varit en naturlig lokal forskningsmässig anknytning och se Helsingborg stad som innovations Case. 

Projektdeltagarna hoppas på fortsatt forskning och utveckling inom det relevanta ämnesområdet, värdeskapande lokala ekosystemtjänster, biogasproduktion och biogödsel från urbana gräsytor i ett stad-land-perspektiv. Detta för att kunna bredda substrat-basen och öka hållbarheten i nuvarande biogasproduktion och användning, samtidigt som den urbana grönytans värde stärks i form av ökad biologisk mångfald, upplevelse och rekreation. Det handlar om kunskapshöjande insatser för att påvisa denna potential även för lokala och regionala beslutsfattare. 
 

Se en film om projektet på Youtube, skapad av Länsstyrelsen Skåne. Länk till filmen på Youtube