Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier till årets bästa examensarbeten

Examensarbete

Under våra avslutningsceremonier firade några studenter lite extra, nämligen de som fick ta emot stipendium för sina examensarbeten. Det delades ut tre olika stipendium som premierade uppsatser inom retail, hälsa och logistik samt utmärkelser från institutionen till bästa examensarbeten inom service management.

Helsingborg stad

Helsingborgs stad ger ett stipendium på 10 000 kronor för det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna hälsofrågor. Stipendiet delades ut av Agneta Kallstenius.

Motivering:
Denna uppsats bidrar till en ökad förståelse för det behov av stöd som mellanchefer inom vård och omsorg har. Genom ett rikt material visar författarna till denna uppsats hur mellanchefer i kontaktnära välfärdsyrken sitter fast mellan förväntningar från medarbetare och krav från chefer. Trots denna motsägelsefulla position lyckas mellancheferna ändå ge goda förutsättningar för medarbetarna att ge invånare med särskilda behov en fungerande vardag.

En av de viktigaste komponenterna i ett samhälle är en fungerande välfärdssektor. Välfärdssektorn består av tjänster vars syfte är att ge invånare förutsättningar för en ökad livskvalitet. Denna sektor är hårt utsatt. Många medarbetare har svårt att finna tid för reflektion och återhämtning och det är inte heller lätt att koppla bort arbetet när arbetsdagen är slut. Trots dessa utmaningar är efterfrågan obegränsad – men resurserna begränsade. Att få detta pussel att gå ihop faller ofta på mellancheferna, men hur navigerar de i detta landskap av begränsade resurser, tungrodda administrativa system och effektivitetskrav från ledning, politiker och skattebetalare?

Författarna till denna uppsats har genom ett tydligt språk och vederhäftig teori lyckats förmedla en bild av en problematik som inte alltid diskuteras. Dock är det en bild som är otroligt viktig att uppmärksamma för den visar hur ett demokratiskt samhälle i grunden egentligen fungerar.

Titel: Vi stöder våra medarbetare, men vem stöder egentligen oss? En kvalitativ studie om vad mellanchefer efterfrågar för stöd för att inte drabbas av ohälsa

Författare: Amanda Eneberg och Victoria Eriksson

Examensarbete
Agneta Kallstenius från Helsingborgs stad delade ut stipendiet till Victoria Eriksson och hennes uppsatspartner Amanda Eneberg som dock var på jobbet vid detta tillfälle.


Svensk Handel stiftelsen Köpmannaförbundet

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet ger ett stipendium på 10 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom retailbranschen. Stipendiet delades ut av Bengt Larsson.

Motivering:
Denna studie intresserar sig för konsumentens möjlighet att utöva politisk konsumtion, där konsumenters strävan till att skapa en förändring i samhället styr deras konsumtion. Examensarbetet tar dock inte ett konsumentperspektiv, utan väljer ett företagsperspektiv och studerar hur de stora livsmedelskedjorna väljer ut sitt sortiment. Författarna visar på hur olika värderingar och perspektiv påverkar sortimenturvalen och att det är betydelsefullt vilka värderingar som betonas i beslutsprocessen i vilken även livsmedelkedjans affärsmodell spelar en roll.

Författarnas arbete visar på hur kandidatarbetet är ett mognadsprov som ofta kräver att författarna omvärderar sina antaganden och perspektiv. Uppsatsen är ambitiös i sitt upplägg och bygger på en väl genomförd studie. Med hjälp av ett intressant och väl använt empiriskt material i form av intervjuer illustrerar analysen hur handeln formar sitt utbud. Författarna visar även på ett tydligt analytiskt förhållningssätt och en medvetenhet om vikten av att knyta an till tidigare forskning och synliggöra forskningsbidrag.

Titel: Customer’s choice, or is it? An explorative study on the constituent factors within the decision-making process towards grocery store assortments.

Författare: Louise Bergström och Agnes Lekenhed

Examensceremoni
Bengt Larsson från Svensk handel stiftelsen köpmannaförbundet delade ut stipendiet för bästa examensarbete inom retail.
Examensarbete
Agnes Lekenhed och Louise Bergström blev glatt överraskade när de fick ta emot stipendiet.


Nowaste Logistics

Nowaste Logistics ger ett stipendium på 30 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom logistikbranschen. Stipendiet delades ut av Mats Johnsson på uppdrag av Nowaste Logistics.

Motivering:
Denna studie har som syfte att utöka vår förståelse för hur humanitära insatser kan organiseras, mer specifikt hur humanitära förnödenheter kan distribueras effektivt och flexibelt genom att olika aktörer samarbetar. Genom djupintervjuer med personer som arbetar eller har arbetat med humanitära insatser, har skribenterna samlat in ett intressant och rikt material, som visar på hur verkligheten ute på fältet ofta skiljer sig på ett betydande sätt från strategier och planerade verksamhetssätt. Samtidigt är inte världen svartvit utan den karaktäriserats snarare av olika nyanser av grått.

Författarna visar på berömlig originalitet och teoretisk ambition. De visar även på en stor självständighet gentemot innehållet av programmet som de har läst och mer allmänt utgör uppsatsen en intressant utvidgning av logistik till biståndsarbete.

Titel: Världen är inte svart eller vit, den har tvåhundraelva nyanser av grått: Om humanitära insatser och lokala nätverk i Ugandas tuffa miljö.

Författare: Ebba Bengtsson och Stefani Vreca

Examensarbete
Stefani Vreca och Ebba Bengtsson var med på varsitt håll och blev väldigt glada när de fick höra att de hade tilldelats stipendiet från Nowaste Logistics för sin uppsats.


Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Institutionen själv delade även ut två utmärkelser för bästa examensarbete på kandidatnivå samt på masternivå, det senare finns att läsa om på vår engelska hemsida.

Bästa examensarbete på kandidatnivå:

Motivering:
Denna uppsats bidrar till en fördjupad analys och ökad förståelse av distribuerat ledarskap i en digital kontext.

Genom löpande observationer av en arbetsgrupps digitala möten i vardagen (via Teams) har ett rikt och nära empiriskt material inhämtats. Materialet analyseras med teoribildningar som betonar de relationella aspekterna av ledarskap, vilka ligger bortom den traditionella synen på ledarskap. Resultatet visar hur ledarskapet sker kollektivt genom en ömsesidig och integrerad process mellan gruppmedlemmarna där sociala interaktioner och artefakter skapar riktning.

Uppsatsen är väl grundad i teori och innefattar ett rikt och nära empiriskt material. Den ger en ökad och mer generell förståelse för hur ledarskap sker i de sociala processer som pågår i våra organisationer. Studien ger ett tydligt och viktigt såväl teoretiskt som praktiskt bidrag inom service management, och inte minst till det centrala fältet ledarskap. Dessutom är texten välskriven och läsaren vägleds förtjänstfullt genom hela uppsatsen.

Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag. En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext.

Författare: Amanda Björk och Madeleine Ulriksson

Examensarbete
Amanda Björk och Madeleine Ulriksson fick utmärkelsen "bästa examensarbete på kandidatnivå i service management" för sin uppsats om ledarskap.