The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Alvehus

Johan Alvehus

Senior lecturer

Alvehus

Lärarkåren och förstelärarna. Splittrad, stärkt och styrd profession

Author

  • Johan Alvehus
  • Sanna Eklund
  • Gustaf Kastberg

Summary, in Swedish

Vilken slags profession är lärarkåren? Är lärarkåren ens en profession? Vad innebär autonomi och hur påverkas en yrkesgrupp av att det uppstår hierarkier inom den? Den här boken, om förstelärarreformens införande i svensk skola, för en nyanserad diskussion av dessa frågor som ytterst handlar om förutsättningarna för lärares yrkesutövning.

Författarna visar att förestelärarreformen har stärkt lärarnas autonomi, framför allt på ett organisatoriskt plan, samtidigt som deras vardagsarbete påverkats i liten utsträckning. Reformen har bidragit till att lärarprofessionen splittrats, eller stratifierats. Som följd har professionen stärkts i sin position i skolorganisationen samtidigt som skolledningen fortfarande styr urval av förstelärare och påverkar arbetsinnehåll. Organisering och professionalisering är därmed inte nödvändigtvis varandras motsatser. Med en stärkt lärarprofession som är mer organiserad kan skolan stärkas och klara av att möta en mer komplex omvärld.

Department/s

  • Department of Service Management and Service Studies

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Business Administration

Status

Published

Project

  • Framorganiserad profession. En granskning av reformer inom skolan

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789144123387