Hållbarhet, resurser & tjänster

I hållbarhetsarbetet spelar tjänstesektorn en nyckelroll. Ändliga naturresurser, ekosystem i obalans och klimatförändringar ställer stora krav på näringsliv, organisationer och enskilda att tänka nytt.

illustration hållbarhet

Bakom alla tjänster, privata som offentliga, döljer sig flöden av energi och naturresurser. Forskningen inom detta tema vill gå på djupet och utforska hur organisationer och näringsliv använder dessa resurser – och därigenom bidra med lösningar på praktiska samhällsproblem. Frågorna inom detta forskningstema är komplexa och spänner över en rad olika områden, exempelvis avfallshantering, fiskeförvaltning, livsmedel, gröna rum i urbana miljöer, ekosystemtjänster, stadsplanering och kollektivtrafik.

Med utgångspunkt i företagsekonomisk, miljöstrategisk, kulturgeografisk, sociologisk och etnologisk forskning synliggör forskningen vid ISM både utmaningar och möjligheter. Genom att identifiera målkonflikter – ekonomiska, sociala och miljömässiga – tillför forskningen kunskap som behövs för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning. Här spelar inte minst digitaliseringen en viktig roll genom att öppna upp för cirkulära affärsmodeller och nya former av delningstjänster.

Ny forskning inom temat:

  • Gössling, S. (2020). Integrating e-scooters in urban transportation: Problems, policies, and the prospect of system change. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 79, [102230]. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102230
  • Gutberlet, J., Bramryd, T., & Johansson, M. (2020). Expansion of the Waste-Based Commodity Frontier: Insights from Sweden and Brazil. Sustainability, 12(7), 1-15. [2628]. https://doi.org/10.3390/su12072628

  • Schreiber, M. A., Wingren, I., & Linke, S. (2020). Swimming upstream: community economies for a different coastal rural development in Sweden. Sustainability Science, 15(1), 63-73. https://doi.org/10.1007/s11625-019-00770-0

  • Spector, S., Higham, J. E. S., & Gössling, S. (2020). Extraterrestrial transitions: Desirable transport futures on earth and in outer space. Energy Research and Social Science, 68, [101541]. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101541