Management, organisering & arbete

Vad innebär hållbart ledarskap? Vad skapar värde i en organisation? Och hur utnyttjar organisationer och företag sina resurser på bästa sätt? Inte bara ekonomiskt, utan även ur ett medmänskligt perspektiv som tar sikte på framtiden.

 

Management och arbete bild

Inom detta forskningstema behandlas frågor som är centrala för förståelsen av arbete, styrning och ledning i näringsliv, offentlig sektor och ideell verksamhet. Att synliggöra utmaningar och visa på konkreta lösningar är viktiga delar av arbetet vid institutionen. Här möts forskning med fokus på allt från hälsa på arbetsplatsen, servicearbete, socialtjänstens arbete och professionsutveckling i skolans värld, till ledarskapskultur och organisationsutveckling inom både offentlig och privat sektor.

En genomgående fråga för många av projekten är hur organisationernas resurser kan användas på bästa sätt. Vad händer på en arbetsplats när tillitsbaserad styrning ersätts av kontroll och målstyrning? Hur påverkas de anställda av organisationsreformer? Och hur kan chefer inom tjänstesektorn rustas för att leda arbetet på ett hållbart sätt? Den tvärvetenskapliga forskningen inom temaområdet är bred och komplex, och inkluderar bland annat företagsekonomi, sociologi och etnologi. Huvudsyftet med forskningen är att utveckla och fördjupa förståelsen av arbete och organisationer utifrån ett tjänsteperspektiv.

Ny forskning inom temat:

  • Empson, L., & Alvehus, J. (2020). Collective leadership dynamics among professional peers: Co-constructing an unstable equilibrium. Organization Studies, 41(9), 1234–1256. 
  • Individuell utveckling genom kollegial handledning. Hälsofrämjande metoder inom välfärdens kontaktyrken
    Henrik Loodin & Pavla Kruzela, 2020 sep 1, Lund University (Media-Tryck). 40 s. https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/individuell-utveck…
  • Alvehus, J., Kastberg, G., & Eklund, S. (2020). Organizing Professionalism – New Elites, Stratification and Division of Labor. Public Organization Review, 20(1).
  • Park, S. H., Dhalgaard-Park, S. M., & Kim, D. C. (2020). New paradigm of lean six sigma in the 4th industrial revolution era. Quality Innovation Prosperity, 24(1), 1-16. https://doi.org/10.12776/QIP.V24I1.1430