Turism, plats & mobilitet

Turismens roll i samhället är mer i fokus än någonsin tidigare. Stora förändringar i omvärlden påverkar hela besöksnäringen. På vilka sätt påverkas samhället av turismen, och hur kan den utvecklas på ett hållbart sätt?

Turism illustration

Detta forskningstema handlar om en av Sveriges basnäringar – turism- och besöksnäringen. Den har stor betydelse för sysselsättning och tillväxt i hela landet genom verksamheter som exempelvis hotell, restaurang, detaljhandel och transporter. Den just nu pågående Coronapandemin, men också omställningen till ett digitaliserat och fossilfritt samhälle, påverkar branschen drastiskt. De tidigare så dominerande globala resmönstren ställs på sin spets och utmanar hela turistsektorn att tänka i nya banor.

Forskningen vid ISM har sin utgångspunkt i bland annat sociologisk, kulturgeografisk, etnologisk och miljöstrategisk forskning. Turism, plats och mobilitet studeras både som samhällsfenomen och ur ett ekonomiskt perspektiv, såväl lokalt som globalt. Exempel på forskningsområden inom temat är lågprisflygets effekter, lokal mat- och jaktturism, överturismens konsekvenser – inte minst i relation till kulturarvet – och mobilitetens klimatpåverkan. Syftet är att utveckla besöksnäringen och bidra till en större förståelse för hur den påverkas av förändringar i omvärlden.

Ny forskning inom temat: