Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Programinnehåll

PÅ KANDIDATPROGRAMMET EQUALITY AND DIVERSITY MANAGEMENT
Utbildningen ges av Institutionen för service management och tjänstevetenskap i Helsingborg och Genusvetenskapliga institutionen i Lund. Inför den sista terminen på utbildningen väljer studenterna huvudområde för examen, antingen genusvetenskap eller service management.

Termin 1

Introduktion till equality and diversity management: 15 högskolepoäng
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap gällande de särdrag som kännetecknar fälten servicemöte, organisation, genus och mångfald. Kursen syftar vidare till att skapa insikt om de relationer som uppstår mellan dessa fält och får organisationer och servicemöten att utvecklas i specifika riktningar.

Teman inom genusvetenskap: 7,5 högskolepoäng
Kursen ger en introduktion till vad genusvetenskap är genom att identifiera och fördjupa kunskapen om centrala feministiska frågor, det vill säga frågor som feministisk teori har brottats med under en längre tid och som genusvetenskapen som akademiskt fält arbetat med att utforska och analysera.

Globalisering, handel och rättvisa: 7,5 högskolepoäng
Kursens syfte är att med förankring i postkoloniala teorier ge förståelse för samhälleliga konsekvenser av en global marknad utifrån ett etnicitets- och genusperspektiv.

Termin 2

Personalledning: 7,5 högskolepoäng
Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för vad personalledning är och vilken betydelse det har för organisationer och deras verksamhet, samt en orientering om olika personalledningsprocesser. I kursen diskuteras även den strategiska betydelsen av personalledning samt hur detta arbete får betydelse för skapandet av mångfald i organisationer.

Jämställdhet, makt och mångfald: 7,5 högskolepoäng
Kursen fördjupar och problematiserar diskussionen om jämställdhetsbegrepp i förhållande till intersektionalitet, medborgarskap och nationalstat.

Konsumtion, identitet och kommunikation: 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge kunskaper om drivkrafter och förutsättningar för konsumtion av varor och tjänster i ett historiskt och samtida perspektiv. Konsumtionens roll för skapande av sociala och kulturella identiteter diskuteras, liksom kommunikativa aspekter och budskap, som till exempel reklam.

Termin 3

Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter: 15 högskolepoäng
Syftet med kursen är att ge teoretiska perspektiv och begrepp för att kunna förstå, problematisera och analysera sambanden mellan organisering och marknadsföring i serviceverksamheter. Kursen fokuserar på frågor om hur organisationer kan beskrivas och förstås, hur organisationer som en del av sin marknadsföring kan bygga relationer med sina kunder, och hur hela organisationen kan arbeta med ett tydligt kundfokus.   

Redovisning och ekonomistyrning: 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge förmåga att använda grundläggande begrepp och modeller inom redovisning och ekonomistyrning. Studenterna får färdigheter i löpande redovisning samt intäkts- och kostnadsanalys, samt förslag till utformning av ekonomiskt ansvar och budgetering.

Termin 4

Genusvetenskaplig teori: 7,5 högskolepoäng
I kursen studeras centrala teoretiska texter som syftar till att ge en fördjupad förståelse för det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Kursen utgår från ett antal centrala texter och knyter dessa till en rad problemområden som konstituerar genusvetenskap som fält.

Metod och analytisk färdighet: 15 högskolepoäng
I denna kurs får studenterna metodologiska och vetenskapsteoretiska färdigheter för att kunna formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning. De får grundläggande kunskap om val av metod samt en bred överblick över de mest använda metoderna inom samhällsvetenskap och deras användningsområden.

Implementering av mångfald: 7,5 högskolepoäng
På denna kurs skriver studenterna ett mindre uppsatsarbete utifrån ett aktuellt tema.

Termin 5

Genus och rätt: 30 högskolepoäng
Kursen är uppdelad i tre delkurser:

  • Juridikens teori och metod, 7,5 högskolepoäng
    Under delkursen introduceras den svenska rättsordningens uppbyggnad och begrepp. Studenterna får också grundläggande kunskaper om folkrättens och europarättens struktur och relation till svensk rätt.
  • Genusvetenskapliga perspektiv på juridik, 15 högskolepoäng
    Under delkursen studeras och analyseras rättsligt källmaterial, juridisk metod och rättsvetenskaplig forskning inom olika rättsområden på ett fördjupat vis utifrån olika genusvetenskapliga perspektiv.
  • Juridik i praktiken, 7,5 högskolepoäng
    I delkursen genomförs ett projektarbete som syftar till att utveckla studenternas förmåga att söka fram rättsligt källmaterial och att analysera ett rättsligt problem, utifrån ett rättsligt och genusteoretiskt perspektiv.

Termin 6

Arbetslivspraktik alternativt valfria kurser inom samhällsvetenskapliga fakulteten eller övrigt relevant område: 15 högskolepoäng

Service management eller genusvetenskap som huvudområde: Examensarbete för kandidatexamen: 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i att genomföra ett akademiskt uppsatsarbete utifrån ett avgränsat forskningsproblem i service management, alternativt genusvetenskap.

 

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg