Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Det här läser du

PÅ KANDIDATPROGRAMMET SERVICE MANAGEMENT
Varje år läser du fyra kurser om vardera 15 hp (högskolepoäng). Tre av kurserna är gemensamma för alla som studerar kandidatprogrammet i service management och en av kurserna är en inriktningsspecifik kurs.

Termin 1

Introduktion till service management, 15 högskolepoäng
Du ska efter denna kurs ha skaffat dig förståelse och kunskap om de karaktäristiska särdrag som utmärker serviceverksamheter. Dessutom ska du visa förtrogenhet med företagsekonomiska begrepp och kunna tillämpa dessa för enklare analyser av företagsekonomiska problemställningar.

Servicesektorns framväxt i ett ekonomgeografiskt och nationalekonomiskt perspektiv, 15 högskolepoäng
Kursens syfte är att utveckla kunskaper och en kritisk hållning som gör det möjligt att analysera den ekonomiska och samhälleliga utveckling som lett fram till servicesektorns starka tillväxt.

 

Termin 2

Inriktningsspecifika kurser, 15 högskolepoäng:

 • HEALTH:Hälsa på marknaden
  Kursen syftar till att förmedla olika teoretiska och samhälleliga perspektiv på hälsa. Därtill får du grundläggande kunskaper om hälsosektorns utveckling.
 • RETAIL: Retail Management - Butiken
  Kursen tar sin utgångspunkt i butiken och introducerar några olika perspektiv som kan användas för att förstå, reflektera över och kritiskt studera en butik och dess verksamhet, till exempel utifrån utformning, ledning, sortiment och kommunikation.
 • TOURISM & HOTEL: Besöksnäringens uttrycksformer
  Kursen delas in i två delkurser, som handlar om besöksnäringens framväxt och om besöksnäringens organisering och aktiviteter. Kursen ger dig en första inblick i hur turism- och hotellbranschen har utvecklats, hur den kan variera på olika platser samt på vilka sätt den kan organiseras. 

Konsumtion, identitet och kommunikation, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge kunskaper om drivkrafter och förutsättningar för konsumtion av varor och tjänster i ett historiskt och samtida perspektiv. Konsumtionens roll för skapande av sociala och kulturella identiteter diskuteras, liksom kommunikativa aspekter och budskap, som till exempel reklam.

 

Termin 3

Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter, 15 högskolepoäng
Kursens mål är att du ska behärska dominerande teoretiska perspektiv och begreppsapparater inom marknadsföring, organisation och ledning av serviceföretag. Genom en analys av ett existerande företag ska du kunna ge kritik och rekommendationer till hur företaget kan förbättra dessa inslag i sin verksamhet.

Redovisning och ekonomistyrning i serviceverksamheter, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge förmåga att använda grundläggande begrepp och modeller inom redovisning och ekonomistyrning. Du får färdigheter i löpande redovisning samt intäkts- och kostnadsanalys, samt förslag till utformning av ekonomiskt ansvar och budgetering.

 

Termin 4

Metod och analytisk färdighet, 15 högskolepoäng

I denna kurs får du metodologiska och vetenskapsteoretiska färdigheter för att kunna formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Du får grundläggande kunskap om val av metod samt en bred överblick över de mest använda metoderna inom samhällsvetenskap och deras användningsområden.
 

Inriktningsspecifika kurser, 15 högskolepoäng:

 • HEALTH: Hälsans roll i organisationen
  Kursen syftar till att utveckla kunskaper om rättsreglers och etikens betydelse inom hälsosektorn. Kunskapen ska leda till grundläggande och översiktlig kännedom om rättsregler i relevanta delar av rättssystemet och hur dessa regler tolkas och tillämpas.
 • RETAIL: Retailföretagets plats- och affärsrelationer.
  Syftet med kursen är att du ska få kunskap om samverkansrelationer inom handelns olika former av nätverk, där butiken utgör frontenheter. Strategiska frågor ovanför butiksnivå behandlas, som marknadskanalens utformning, logistik och lokaliseringsbeslut.
 • TOURISM & HOTEL: Platsutveckling och servicelandskap
  Kursen handlar om hur hotell och turism påverkar platser på olika sätt och varför vi hittar olika typer av turism och hotell på speciella lokaliseringar. Du kommer att delta i en simuleringsövning och under kursens andra del kommer du att skriva en uppsats inom ramen för kursens huvudfrågor.

 

Termin 5

Strategi och verksamhetsstyrning i serviceverksamheter, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge både teori- och teknikorienterad kunskap inom områdena strategi och verksamhetsstyrning, särskilt ekonomistyrning, samt ge en förståelse för sambanden mellan företagets strategier, styrsystem och organisation.

Leadership in Service Organisations, 15 högskolepoäng
Syftet är ge insikt i ledarskapets olika situationer och problemställningar samt att ge fördjupad kunskap om serviceverksamheters speciella förutsättningar, som tex kundrelationer och servicemöten, och hur dessa ställer krav på ledarskapet. Vidare skapas verktyg för att kunna utvecklas i sin roll som en resultatinriktad, ansvarsfull och reflekterande ledare. Denna kurs ges på engelska.

 

Termin 6

Inriktningsspecifika kurser, 15 högskolepoäng:

 • HEALTH: Innovationer och tjänsteutveckling inom hälsoorganisationer.
  Kursen syftar till att ge en förståelse för och kunskap om förutsättningarna för att skapa servicemöten i organisationer som arbetar med människors hälsa, utifrån aspekter av resursfördelning, miljö, samspel och kommunikation.
 • RETAIL: Kreativitet och affärsutveckling.
  Syftet med kursen är att du ska kunna analysera villkoren för detaljhandelns olika yrkesroller och karriärstrategier i det som ofta benämns upplevelseekonomin.
 • TOURISM & HOTEL: Innovationer och utveckling inom besöksnäringen
  Kursen ger dig en insyn i besöksnäringens innovativa miljöer. Vi tar upp innovationer, nätverk och delningsekonomi och diskuterar aktuella trender inom besöksnäringen. Det ingår också ett projektarbete som sker i tillsammans med turism- och hotellnäringen och du får därmed nära kontakt med branschen.

Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i att genomföra ett akademiskt uppsatsarbete utifrån ett avgränsat forskningsproblem i service management.

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg