Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prov & övrig examination

Under dina studier på universitet kommer du att examineras på olika sätt, dina kunskaper mäts samtidigt som det är ett lärtillfälle. Det finns många olika former av examinationer: seminarier, hemprov, salsprov, skrivna rapporter och så vidare.

När är mitt prov?

Du hittar datum för prov, omprov och uppsamlingsprov i kursschemat i TimeEdit och via aktuell kurssida i Canvas. Det finns även ett schema för alla inplanerade omprov och uppsamlingsprov på institutionens hemsida, som uppdateras löpande. Läs om anmälan nedan.

ID-handling & provstart

Du ska alltid ha med dig ID-handling vid varje provtillfälle. Vid salsprov är det viktigt att du är på plats i skrivsalen i god tid före provets start. Då provet är mer än två timmar är det möjligt att komma in i salen upp till en timme efter provtidens start. Det gäller om ingen annan student som skriver provet redan har lämnat salen. Har en student lämnat salen tillåts ingen att påbörja provet efter det. Därför uppmanas du att inte lämna skrivsalen under den första timmen.

Hur funkar digitala prov?

De flesta prov vid institutionen skrivs på dator med det digitala verktyget Inspera. Mer information om hur du ska förbereda dig genom att t ex ladda ner den säkra webbläsaren Safe Exam Browser hittar du på denna webbsida.

Vad får jag ha med mig på provet?

Vid ditt bord får du vid digitala prov bara ha din dator, laddare, eventuella skrivverktyg, ID-handling och de hjälpmedel som nämns på provets försättsblad. Vid pappersprov får du ha med dig samma saker, förutom dator och laddare. Du får alltid även ha med dig lättare förtäring, t.ex. dryck och frukt. Tänk dock på att förtäringen inte ska störa övriga i salen.
Ytterkläder, väskor, pennfodral, mobiltelefon, smartklocka etc. lämnas på avsedd plats i skrivsalen (informeras av skrivvakterna).

Provdisciplin

  • Du får bara ta med dator (vid Insperaprov), skrivverktyg och för provet tillåtna hjälpmedel (se ovan angående förtäring).
  • Från att provet startar är det inte tillåtet att prata, dela material med andra skrivanden och att använda andra hjälpmedel än de som nämns i provet.
  • Mobiltelefon och smartklocka ska du lämna vid av tentavakterna anvisad plats. Efter att provet börjat anmäls alla påträffade mobiler och smartklockor som misstanke om fusk.
  • Om du bryter mot reglerna, ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra har tentavakten rätt att avbryta ditt prov.
  • Vid toalettbesök signerar du en lista hos tentavakten och anger vilken tid du lämnade salen samt kom tillbaka.

Anmälan till prov, omprov och uppsamlingsprov

Du måste alltid anmäla dig till ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Studenter som inte blir godkända vid första provtillfället hänvisas till omprov och uppsamlingsprov, det finns alltså tre provtillfällen på varje kurs.

Anmälan görs via LADOK, som du når via Studentportalen. Anmälan öppnar cirka en månad innan provtillfället och ska göras senast två veckor innan provet. Inga efteranmälningar tas emot.

Anmälan anpassad examination

Om du har ett beslut om pedagogiskt stöd kan du ha rätt till anpassad examination (exempelvis förlängd provtid). Tänk på att du måste anmäla dig senast två veckor innan varje provtillfälle till din angivna kontaktperson. Följ de instruktioner som du har fått.

Skriftliga inlämningsuppgifter

På varje kurs du läser finns det tre inlämningstillfällen. Det är inför de datumen du kan göra en inlämning och det är inom 15 arbetsdagar efter det som du får resultat. Vill du göra en inlämning vid ett annat kurstillfälle så är det bara möjligt vid om- och uppsamlingstillfället.

Meddelande av betyg

Riktlinjen är att du ska få ett betyg senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället och senast två veckor före omexamination. Du meddelas vilket betyg du fått när resultatet läggs in i Ladok. Vid resultat som inte rapporteras till Ladok fås besked via aktuell inlämningsuppgift på Canvas. Vid ordinarie skriftligt provtillfälle ska det hållas en provgenomgång i anslutning till att du får ditt betyg.

Rättelse eller omprövning

Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns bestämmelser om rättelse och omprövning av beslut i förvaltningslagen och högskoleförordningen. Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § ska examinator ändra betyget om:
1) beslutet är uppenbart oriktigt (endast uppenbara felräkningar eller glömd rättning tas hänsyn till, inga nya bedömningar görs), och
2) beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och
3) det inte innebär att betyget sänks.

Den första förutsättningen, att beslutet är uppenbart oriktigt, innebär att examinator inte behöver göra någon mer ingående granskning av det redan fattade betygsbeslutet om inte han/hon har särskild anledning till det.
Den andra förutsättningen, att omprövningen ska göras snabbt och enkelt innebär att det normalt inte finns någon skyldighet att ompröva beslutet om det krävs ytterligare utredning i ärendet.   
Vill du som student begära omprövning av betygsbeslut bör du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Det är examinator som prövar och fattar beslut avseende din begäran. 

Läs mer i Samhällsvetenskapliga fakultetens dokument
"Information om ändring av betyg".