Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Prov & övrig examination

Under dina studier på universitet kommer du att examineras på olika sätt, dina kunskaper mäts samtidigt som det är ett lärtillfälle. Det finns många olika former av examinationer: seminarier, hemprov, salsprov, skrivna rapporter och så vidare.

När är mitt prov?

Du hittar datum för prov, omprov och uppsamlingsprov i kursschemat (lektionsplan) på Live@Lund  samt på institutionens hemsida. Anmälan till omprov och uppsamlingsprov sker via Studentportalen i Ladok.

ID-handling & provstart

Du ska alltid ha med dig ID-handling vid varje provtillfälle. Vid salsprov är det viktigt att du är på plats i skrivsalen i god tid före provets start. Då provet är mer än två timmar är det möjligt att komma in i salen upp till en timme efter provtidens start. Det gäller om ingen annan student som skriver provet redan har lämnat salen. Har en student lämnat salen tillåts ingen att påbörja provet efter det. Därför uppmanas du att inte lämna skrivsalen under den första timmen.

Vad får jag ha med mig på provet?

Vid ditt bord får du bara ha skrivverktyg, ID-handling och de hjälpmedel som nämns på provets försättsblad. Du får även ha med dig lättare förtäring, t.ex. dryck och frukt. Tänk dock på att förtäringen inte ska störa övriga i salen.
Ytterkläder, väskor, pennfodral, mobiltelefon, smartklocka etc. lämnas på avsedd plats i skrivsalen (informeras av skrivvakterna).

Provdisciplin

  • Du får bara ta med skrivverktyg och för provet tillåtna hjälpmedel (se ovan angående förtäring).
  • Från att provet startar är det inte tillåtet att prata, dela material med andra skrivanden och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på provpappret.
  • Mobiltelefon och smartklocka ska du lämna vid av tentavakterna anvisad plats. Efter att provet börjat anmäls alla påträffade mobiler och smartklockor som misstanke om fusk.
  • Om du bryter mot reglerna, ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra har tentavakten rätt att avbryta ditt prov.
  • Vid toalettbesök signerar du en lista hos tentavakten och anger vilken tid du lämnade salen samt kom tillbaka.

Vid ordinarie provtillfälle

När du läser en kurs för första gången blir du automatiskt anmäld till det ordinarie provtillfället. Studenter som inte blir godkända vid första provtillfället hänvisas till omprov och uppsamlingsprov. Detta gäller även när kursen ges på nytt följande år.

Anmälan till omprov och uppsamlingsprov

Du måste alltid anmäla dig till omprov och uppsamlingsprov. Detta sker på din LADOKsida, som du når via Studentportalen.
Anmälan öppnar vanligen cirka en månad innan provtillfället och ska göras senast en vecka innan provet. Har du inte anmält dig kan institutionen inte garantera att det finns plats i skrivsalen. Vid provtillfället tilldelas de anmälda studenterna plats först, sedan kan eventuella restplatser ges till oanmälda.

Anpassad examination

Om du har ett beslut om pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning kan du ha rätt till anpassad examination. Tänk på att du måste anmäla dig senast 10 dagar innan varje provtillfälle. Följ de instruktioner som du har fått av din studievägledare.

Skriftliga inlämningsuppgifter

På varje kurs du läser finns det tre inlämningstillfällen. Det är inför de datumen du kan göra en inlämning och det är inom 15 arbetsdagar efter det som du får resultat. Vill du göra en inlämning vid ett annat kurstillfälle så är det bara möjligt vid om- och uppsamlingstillfället.

Meddelande av betyg

Riktlinjen är att du ska få ett betyg senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället och senast två veckor före omexamination. Du meddelas vilket betyg du fått när resultatet läggs in i Ladok. Vid resultat som inte rapporteras till Ladok fås besked via aktuell inlämningsuppgift på Live@Lund. Vid ordinarie skriftligt provtillfälle ska det hållas en provgenomgång i anslutning till att du får ditt betyg. Vid detta tillfälle delas även provet ut.

Uthämtning av prov och arbeten

Campus reception har utlämning av prov och arbeten i receptionen (entréplan). Tänk på att examinationer och resultat är offentliga handlingar. Hämta alltid ut din examination. När du hämtar ut din examination signerar du försättsbladet, som ett kvitto på att du har tagit emot den. Här hittar du mer information om uthämtning av gamla prov, både dina egna och andras.

Rättelse eller omprövning

Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns bestämmelser om rättelse och omprövning av beslut i förvaltningslagen och högskoleförordningen. Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § ska examinator ändra betyget om:
1) beslutet är uppenbart oriktigt (endast uppenbara felräkningar eller glömd rättning tas hänsyn till, inga nya bedömningar görs), och
2) beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och
3) det inte innebär att betyget sänks.

Den första förutsättningen, att beslutet är uppenbart oriktigt, innebär att examinator inte behöver göra någon mer ingående granskning av det redan fattade betygsbeslutet om inte han/hon har särskild anledning till det.
Den andra förutsättningen, att omprövningen ska göras snabbt och enkelt innebär att det normalt inte finns någon skyldighet att ompröva beslutet om det krävs ytterligare utredning i ärendet.   
Vill du som student begära omprövning av betygsbeslut bör du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Det är examinator som prövar och fattar beslut avseende din begäran. 

Läs mer i Samhällsvetenskapliga fakultetens dokument
"Information om ändring av betyg".

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg