Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det här läser du

PÅ KANDIDATPROGRAMMET LOGISTICS SERVICE MANAGEMENT

Programmet ges av Institutionen för service management och tjänstevetenskap i samarbete med Lunds Tekniska Högskola, LTH. Du läser kurser inom service management och logistik som tillsammans ger dig en unik kunskapsprofil och kompetensen att vara med och utveckla framtidens innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sätter kunden i centrum.

Termin 1

Service management: Introduktion till service management, 15 högskolepoäng
Du ska efter denna kurs ha skaffat dig förståelse och kunskap om de karaktäristiska särdrag som utmärker serviceverksamheter. Dessutom ska du visa förtrogenhet med företagsekonomiska begrepp och kunna tillämpa dessa för enklare analyser av företagsekonomiska problemställningar.

Service management: Redovisning och ekonomistyrning, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge förmåga att använda grundläggande begrepp och modeller inom redovisning och ekonomistyrning. Du får färdigheter i löpande redovisning, intäkts- och kostnadsanalys, samt förslag till utformning av ekonomiskt ansvar och budgetering.

 

Termin 2

Introduktion till Supply chain management, 15 högskolepoäng

Strategisk logistik, 15 högskolepoäng

 

Termin 3

Service management: Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter, 15 högskolepoäng
Syftet med kursen är att ge dig teoretiska perspektiv och begrepp för att kunna förstå, problematisera och analysera sambanden mellan organisering och marknadsföring i serviceverksamheter. Kursen fokuserar på frågor om hur organisationer kan beskrivas och förstås, hur organisationer som en del av sin marknadsföring kan bygga relationer med sina kunder, och hur hela organisationen kan arbeta med ett tydligt kundfokus.   

Förändringsprocesser i försörjningskedjan, 15 högskolepoäng
Kursens syfte är att ge kunskap och förmåga att kunna initiera och driva ett förändringsarbete med avsikt att effektivisera logistiksystemet avseende såväl den fysiska uppbyggnaden och dess tekniska stödsystem samt arbetsorganisationen. Kursen behandlar metoder, tekniker, strukturer och strategier för hur förändringsarbete med avseende på interna och externa försörjningsflöden kan drivas i olika tjänsteföretag och verksamheter.

 

Termin 4

Juridik för Logistics service management 7,5 högskolepoäng
Kursen ger grundläggande förståelse för rättsordningen, olika rättskällor, samt juridisk metod, samt en introduktion till ett antal rättsområden. Kursens syfte är att lyfta fram den juridik som är av betydelse ur ett service managementperspektiv och presentera hur man beaktar och tillämpar regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden. Fokus ligger på att identifiera och lösa enklare juridiska problem. 

Service management: Metod och analytisk färdighet - kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng, kvantitativ metod, 7,5 högskolepoäng
I dessa kurser får du metodologiska och vetenskapsteoretiska färdigheter för att kunna formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Du får grundläggande kunskap om val av metod samt en bred överblick över de mest använda kvalitativa och kvantitativa metoderna inom samhällsvetenskap och deras användningsområden.

Service management: Sjävständigt arbete, 7,5 högskolepoäng
Under kursen genomför du tillsammans med några av dina kursare ett mindre akademiskt uppsatsarbete utifrån en egen forskningsfråga. Stor tonvikt läggs vid att ge dig färdigheter i hur du bygger upp en akademisk text i form av en uppsats med dess olika delar.   

 

Termin 5

Service management: Strategi och verksamhetsstyrning i serviceverksamheter, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge både teori- och teknikorienterad kunskap inom områdena strategi och verksamhetsstyrning, särskilt ekonomistyrning, samt ge en förståelse för sambanden mellan tjänsteföretagets strategier, styrsystem och organisation.

Miljö och kvalitetsstyrning ur ett logistikperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Kursen ger dig verktyg för att hantera logistikens organisation och ledning i ett förändrings- och kvalitetsperspektiv. Kursen behandlar kvalitetsstyrning genom miljöarbete och miljösystem. Du får kunskap om metoder för att introducera rutiner för effektivare logistik, för att utveckla medarbetarnas kompetens och för att styra samverkan med andra företag i försörjningskedjan.

Logistik i serviceverksamheter 7,5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper och förståelse för komplexiteten i serviceverksamheters logistiksystem och försörjningskedjor. Kursen bygger på ett antal case som lyfter fram och belyser aktuella frågeställningar från både offentliga och privata tjänsteverksamheter. 

 

Termin 6

Komplexa logistiska system, 15 högskolepoäng
Kursen utvecklar din förmåga att använda metoder och modeller som bygger på simuleringsteknik för att förstå dynamiken i komplexa logistiska system. Kursen behandlar integrerade system och diskuterar hela flödet ur ett efterfrågeperspektiv. Centrala frågeställningar rör hur man kan få de logistiska systemen att bli transparenta och flexibla och svara mot marknadens kundkrav.

Service management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i att genomföra ett akademiskt uppsatsarbete utifrån ett avgränsat forskningsproblem i service management.